Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.

Zistite viac prečítaním si našich zásad týkajúcich sa cookies.

PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVÝCH STRÁNOK ZANUSSI

VITAJTE NA WEBOVÝCH STRÁNKACH SPOLOČNOSTI AEG AB ELECTROLUX (PUBL), ORG NO. 556009-4178, SO SÍDLOM SE-105 45, STOCKHOLM, ŠVÉDSKO („ELECTROLUX"). PREDTÝM, AKO ZAČNETE TIETO INTERNETOVÉ STRÁNKY („STRÁNKY") POUŽÍVAŤ, SI, PROSÍM, TIETO PODMIENKY PORIADNE PREČÍTAJTE. TIETO STRÁNKY MOŽNO POUŽÍVAŤ JEDINE K INFORMAČNÝM ÚČELOM. ODSÚHLASENÍM A POUŽÍVANÍM TÝCHTO STRÁNOK ALEBO SŤAHOVANÍM MATERIÁLOV Z TÝCHTO STRÁNOK SÚHLASÍTE S DODRŽOVANÍM PODMIENOK („PODMIENKY POUŽÍVANIA") STANOVENÝCH V TOMTO OZNÁMENÍ. AK S TÝMITO PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, NEPOSKYTUJTE SVOJ SÚHLAS A NEPOUŽÍVAJTE ANI NESŤAHUJTE ŽIADEN MATERIÁL Z TÝCHTO STRÁNOK.

V prípade rozporu má prednosť anglická verzia

Podmienky a ustanovenia pre zabezpečovanie servisu spotrebičov

Cookies

Spoločnosť AB Electrolux (ver.) používa technológiu „cookie" na zlepšenie a zjednodušenie vášho pohybu na stránkach spoločnosti Electrolux. Súbory „cookie" sú odoslané do vášho počítača a identifikujú vás ako unikátneho používateľa a ukladajú vaše osobné preferencie a technické informácie. Používame:

a) trvalé „cookies" (tj. cookies, ktoré zostávajú vo vašom počítači, kým ich nevymažete), a
b) dočasné „cookies" (tj. cookies, ktoré zmiznú, keď zavriete váš prehliadač).

„Cookies" samotné neobsahujú ani neodhaľujú žiadne osobné informácie. Ak prostredníctvom stránok spoločnosti Electrolux zadáte nejaké osobné informácie, môžu byť tieto informácie priradené k údajom uloženým v súboroch cookies.

V prípade, že nesúhlasíte s používaním cookies spoločnosti AB Electrolux (ver.), môžete zmeniť nastavenia vášho prehliadača tak, aby neakceptoval cookies. (Pokyny, ako zmeniť nastavenia ohľadom cookies vo vašom počítači nájdete v oddiele Pomoc pre váš prehliadač.) Ak nastavenie zmeníte, nebudete mať prístup k určitým častiam webových stránok spoločnosti Electrolux.

Licencia

Za podmienok uvedených v tejto Zmluve vám spoločnosť ELECTROLUX udeľuje nevýhradné, neprevoditeľné, obmedzené právo k prístupu, používaniu a zobrazeniu týchto webových Stránok a materiálu, ktorý obsahujú. Zaväzujete sa, že nenarušíte, ani sa nijak nepokúsite o narušenie chodu týchto Stránok.

Spoločnosť ELECTROLUX vás oprávňuje k tomu, aby ste si prehliadali a sťahovali informácie („Materiály") umiestnené na Stránkach, a to iba pre vaše osobné, nekomerčné účely. Toto oprávnenie nie je prevodom vlastníckeho práva k Materiálom a ich kópiám a podlieha nasledujúcim obmedzeniam: 1) pri všetkých kópiách stiahnutých Materiálov musíte ponechať upozornenie o autorskom práve a ďalšie vlastnícke upozornenia uvedené v Materiáloch, 2) nesmiete Materiály nijak upravovať ani verejne vystavovať, predvádzať ich, distribuovať alebo inak používať k akýmkoľvek verejným alebo obchodným účelom a 3) nesmiete Materiály previesť na žiadnu inú osobu bez toho, že by ste ju upozornili na záväzky vyplývajúce z týchto Podmienok používania a že by ona s týmito záväzkami súhlasila. Zaväzujete sa riadiť sa všetkými dodatočnými obmedzeniami, ktoré môžu byť na Stránkach aktualizované. Tieto Stránky, rovnako ako všetky Materiály, sú chránené autorským právom a ustanoveniami medzinárodných zmlúv a zákonov na ochranu autorských práv po celom svete. Zaväzujete sa riadiť sa pri používaní týchto stránok všetkými zákonmi na ochranu autorských práv platnými po celom svete a brániť v neoprávnenom kopírovaní Materiálov. S výnimkou výslovného ustanovenia o opaku v týchto podmienkach, spoločnosť ELECTROLUX vám neudeľuje žiadne výslovné ani implicitné právo podľa akejkoľvek legislatívy týkajúcej sa patentov, priemyslových vzorov, ochranných známok, autorských práv alebo obchodného tajomstva.

Používateľské účty

Pre prístup k určitým častiam Stránok s obmedzeným prístupom od vás môže byť požadované, aby ste si otvorili účet. V takom prípade musíte prejsť registračným procesom a vyplniť úplné a presné informácie, ako je uvedené v príslušnom registračnom formulári. Taktiež budete požiadaní zvoliť si heslo. Za utajenie vášho účtu a hesla nesiete plnú zodpovednosť. Ďalej ste plne zodpovední za všetky činnosti prevádzané pod uvedeným účtom. Zaväzujete sa okamžite informovať spoločnosť ELECTROLUX o akomkoľvek neoprávnenom použití vášho účtu alebo akomkoľvek inom porušení bezpečnosti. Spoločnosť ELECTROLUX nebude zodpovedná za akúkoľvek škodu, ktorá môže vzniknúť dôsledkom toho, že niekto cudzí použije vaše heslo alebo účet.

Záruky používateľa

Prehlasujete a zaručujete, že budete používať stránky v súlade s touto Zmluvou vrátane zákonov a ustanovení tejto Zmluvy a riadiť sa všetkými súčasnými aj budúcimi pokynmi a pravidlami týchto Stránok. Zaväzujete sa, že nebudete Stránky používať na: (a) šírenie spamov alebo nevyžiadaných správ, (b) vydávanie sa za spoločnosť ELECTROLUX alebo kohokoľvek iného, (c) falšovanie hlavičiek alebo inej manipulácii s identifikátormi na zamaskovanie pôvodu akéhokoľvek obsahu šíreného cez Stránky, (d) skresľovanie vášho spojenia s akoukoľvek osobou alebo subjektom, (e) jednanie spôsobom, ktoré má negatívny dopad na možnosť ďalších užívateľov užívať tieto Stránky, (f) činnosti, ktoré porušujú akékoľvek príslušné zákony, (g) uvádzanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu, ktorý akokoľvek porušuje alebo narušuje akékoľvek práva iných osôb alebo ktorý je nezákonný, urážlivý, ohováračský vulgárny alebo inak nežiaduci alebo ktorý obsahuje akúkoľvek reklamu alebo ponuku v súvislosti s akýmikoľvek produktami alebo službami, (h) zhromažďovanie alebo ukladanie osobných údajov o iných užívateľoch, ak k tomu nie ste výslovne oprávnení týmito užívateľmi, alebo (i) nerešpektovanie odvolania takéhoto oprávnenia,ktoré je popísané v bode (h). Ak porušíte vyššie uvedené, nesmiete Stránky používať, spoločnosť ELECTROLUX nie je právne viazaná touto Zmluvou a vyhradzuje si všetky zákonné práva v súvislosti s takým nedodržiavaním podmienok.

Ak porušíte tieto Podmienky používania, bude od vás žiadané zaplatenie škody spôsobenej spoločnosti ELECTROLUX a jej spriazneným osobám v dôsledku vášho jednania.

Zmeny

Spoločnosť ELECTROLUX si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia kedykoľvek meniť, upraviť, pridať alebo odstrániť akúkoľvek časť tejto Zmluvy, a to či už celkovo alebo čiastočne. Zmeny v tejto Zmluve budú účinné od oznámenia takej zmeny zverejnenej na Stránkach. Vaše pokračovanie v užívaní Stránok po zverejnení akejkoľvek zmeny tejto Zmluvy bude považované za prijatie týchto zmien.

Spoločnosť ELECTROLUX môže kedykoľvek a bez nutnosti oznámenia ukončiť, zmeniť, opraviť akékoľvek chyby alebo opomenutia v akejkoľvek časti Stránok, previesť akékoľvek iné zmeny Stránok, materiálov a produktov, programov, služieb alebo cien (pokiaľ sú uvedené) písaných na týchto Stránkach, prerušiť alebo ukončiť akýkoľvek aspekt týchto Stránok vrátane dostupnosti akýchkoľvek vlastností Stránok. Ďalej je spoločnosť ELECTROLUX oprávnená bez nutnosti oznámenia a akejkoľvek zodpovednosti uvaliť limity na určité prvky a služby alebo obmedziť váš prístup k celým Stránkam alebo ich častiam. Spoločnosť ELECTROLUX je oprávnená kedykoľvek zrušiť oprávnenia, práva a licencie vyššie poskytnuté a pri takom zrušení ste povinní okamžite zničiť všetky Materiály.

Potvrdenie ohľadom práv k duševnému vlastníctvu

Potvrdzujete, že všetky práva k duševnému vlastníctvu (vrátane, nie však výlučne, autorského práva, patentov, know-how, dôverných informácií, práv týkajúcich sa databáz, ochranných známok a vzorov (či už registrovaných alebo nie) na Stránkach náležia spoločnosti ELECTROLUX alebo jeho poskytovateľom príslušných licencií. Dobré meno firmy a práva k duševnému vlastníctvu vzniknuté z používania týchto práv k duševnému vlastníctvu náležiacich spoločnosti ELECTROLUX budú náležať spoločnosti ELECTROLUX.

Zdieľanie vašich údajov so spoločnosťou Electrolux

Zdieľanie vašich osobných identifikačných údajov nám umožňuje ponúknuť vám rad výhôd. Používanie vášho osobného účtu alebo iná registrácia pre vás bude znamenať jednoduchšie a pohodlnejšie:

Registráciu vášho nákupu, takže budete môcť obdržať všetky výhody, ku ktorým vás váš nákup oprávňuje.

Žiadanie o konkrétne informácie týkajúce sa vášho produktu a záujmov.

Prijímanie na mieru šitých správ so zvláštnymi ponukami a pozvánkami.

Kontrolu nákupu príslušenstva a náhradných dielov Electroluxu online.

Prijímanie oznámení a informácií o udalostiach a propagačných akciách, na ktoré ste sa zaregistrovali.

Ďalej nám to umožní prevádzať prieskum trhu a štatistický prieskum, ktoré nám pomôžu vyvíjať lepšie produkty, zlepšovať naše webové stránky a lepšie poznať našich zákazníkov. Môžete si zvoliť zdieľať vaše informácie s nami rôznymi spôsobmi online, napríklad sa môžete vyplnením registračného formulára stať členom Mojich stránok, objednať službu alebo inštaláciu, zúčastniť sa súťaže, navštíviť akciu, registrovať nákup, nakúpiť v internetovom obchode alebo sa zúčastniť propagačnej akcie, či sa stať odberateľom informačného spravodaja.

Upozorňujeme vás, že vaše osobné identifikačné údaje budú uložené v centrálnej databáze spoločnosti Electrolux a môžu byť prenesené z vašej vlasti do iných spoločností Electroluxu po celom svete, ktoré s vami môžu prípadne komunikovať o našich produktoch alebo špeciálnych ponukách. Pokiaľ si neprajete dostávať propagačné materiály, dajte nám to vedieť neposkytnutím súhlasu na našom registračnom formulári.

Informácie môžu byť spracované starostlivo vybranými osobami/subjektami v rámci spoločnosti Electrolux. S výnimkou vyššie uvedeného nebudú tieto informácie zdelené žiadnej tretej strane, ibaže by sme mali váš súhlas tak učiniť.

Ak budete chcieť, aby sme vám prestali posielať na mieru šité ponuky a informácie, dajte nám to vedieť prostredníctvom vylučovacej funkcie e-mailom alebo na stránke k vášmu účtu. Ak budete chcieť, aby sme údaje o vás celkom zmazali, deaktivujte kompletne váš účet.

Upozorňujeme, že ak zároveň nevytvoríte svoj účet a nezaregistrujete sa pre odber propagačných materiálov, budú vaše osobné identifikačné údaje poskytnuté pri objednávkach z internetového obchodu alebo pri objednávkach služieb použité výhradne na plnenie našich záväzkov voči vám.

Vami poskytované informácie

Akékoľvek osobné identifikačné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti ELECTROLUX prostredníctvom týchto Stránok, sú chránené príslušnými zákonmi. Avšak cez tieto Stránky by ste nemali spoločnosti ELECTROLUX zasielať akékoľvek dôverné alebo zákonom chránené informácie. Súhlasíte s tým, že akékoľvek informácie alebo materiály, ktoré vy alebo osoby za vás jednajúce poskytnú spoločnosti ELECTROLUX, nebudú považované za dôverné ani zákonom chránené. Poskytnutím takýchto informácií alebo materiálov spoločnosti ELECTROLUX plne postupujete a prevádzate na spoločnosť ELECTROLUX všetky práva k duševnému vlastníctvu v týchto alebo k týmto informáciám a materiálom a spoločnosť ELECTROLUX tým môže voľne užívať, kopírovať, vystaviť verejne, predvádzať, rozosielať, rozširovať, upravovať, postupovať a licencovať takéto informácie a materiály a ďalej súhlasíte s tým, že spoločnosť ELECTROLUX môže voľne používať akékoľvek vaše nápady, koncepty alebo know-how, ktoré vy alebo osoby za vás jednajúce poskytnú spoločnosti ELECTROLUX. Ďalej zaručujete, že spoločnosti ELECTROLUX neposkytnete žiadne informácie alebo materiály, ktoré by boli ohováračské, obscénne, výhražné, obťažujúce alebo inak nezákonné podľa akéhokoľvek príslušného práva alebo ktoré by zahrnovali zákonom chránený materiál niekoho iného. Spoločnosť ELECTROLUX si vyhradzuje právo podľa svojho vlastného uváženia zmazať akékoľvek informácie, ktoré prostredníctvom Stránok poskytnete.

Bezpečnosť

Nesmiete: (a) používať žiadne zariadenie ani softvér umožňujúci narušenie chodu Stránok, ani (b) činiť žiadne úkony, ktoré neprimerane alebo bezdôvodne zaťažujú infraštruktúru Stránok (ako napr. zasielať hromadné e-maily - „spamy"), ani (c) zasahovať alebo manipulovať so softvérom Stránok alebo ich funkčnosťou. Toto zahrňuje ukladanie materiálov na Stránky, ktoré sú napadnuté vírmi, trójske kone, časované bomby alebo ďalšie prvky, ktoré môžu poškodiť programovú štruktúru Stránok alebo do nej zasahovať.

Webové stránky tretích strán

Spoločnosť ELECTROLUX sa nezaväzuje sledovať ani kontrolovať obsah webových stránok dodávaný Treťou stranou ani nie je zodpovedná za presnosť či spoľahlivosť webových stránok takýchto tretích strán. Ďalej je spoločnosť ELECTROLUX oprávnená poskytovať na týchto Stránkach odkazy na webové stránky prevádzané inými subjektami. Ak používate tieto stránky, opustíte túto Stránku. Ak navštívite akékoľvek odkazované webové stránky, činíte tak na svoje vlastné riziko a je vašou zodpovednosťou učiniť všetky ochranné opatrenia na zaistenie proti vírom alebo ďalším deštruktívnym elementom. Spoločnosť ELECTROLUX nečiní žiadnu záruku ani prehlásenie ohľadom akýchkoľvek webových stránok, na ktoré odkazuje, ani ohľadom informácií na nich zobrazených, ani ohľadom produktov alebo služieb na nich popisovaných. Odkazy neznamenajú, že spoločnosť ELECTROLUX alebo sponzori týchto webových stránok schvaľujú používanie akejkoľvek ochrannej známky, obchodného názvu, loga alebo symbolu chráneného autorským právom, ktorý sa prostredníctvom odkazov zobrazuje alebo je na nich prístupný, či že sú s nimi spojení alebo spriaznení, ani že akékoľvek webové stránky, na ktoré je odkazované, sú oprávnené používať akúkoľvek ochrannú známku, obchodný názov, logo alebo autorským právom chránený symbol spoločnosti ELECTROLUX alebo akejkoľvek jej dcérskej alebo spriaznenej spoločnosti.

Externé odkazy na webové stránky

Všetky odkazy na Stránky musia byť schválené písomne spoločnosťou ELECTROLUX, s výnimkou súhlasu, ktorý spoločnosť ELECTROLUX udeľuje pre odkazy, (i) ktoré sú čiste textové, obsahujú iba názov „ELECTROLUX" a neobsahujú žiadne zákonom chránené známky spoločnosti ELECTROLUX ani jej poskytovateľov licencií, (ii) ktoré odkazujú iba na stránku http://www.electrolux.com/ a nikam hlbšie, (iii) ktoré pri aktivácii používateľom zobrazia stránku na celej obrazovke, v plne navigovateľnom okne prehliadača s lištami a nie ako „frame" odkazovaných Stránok, a (iv) ktorých vzhľad, umiestnenie ani ďalšie aspekty nevytvárajú falošný dojem, že subjekt alebo jeho aktivity, či produkty sú spojené so spoločnosťou ELECTROLUX alebo sú ňou sponzorované a neznižujú alebo nepoškodzujú dobrú povesť spojenú s názvom a ochrannými známkami spoločnosti ELECTROLUX alebo jej spriaznených osôb. Spoločnosť ELECTROLUX si vyhradzuje právo kedykoľvek odvolať tento súhlas k takým odkazom podľa vlastného uváženia.

Vylúčenie implikovaných záruk

Napriek tomu, že bola venovaná pozornosť zabezpečeniu presnosti informácií uvádzaných na týchto Stránkach, spoločnosť ELECTROLUX za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. MATERIÁLY MôŽU OBSAHOVAŤ NEPRESNOSTI A TYPOGRAFICKÉ CHYBY. SPOLOČNOSŤ ELECTROLUX NEZARUČUJE PRESNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ MATERIÁLOV ANI HODNOVERNOSŤ AKEJKOĽVEK RADY, NÁZORU, PREHLÁSENIA ALEBO INÝCH INFORMÁCIÍ ZOBRAZENÝCH NA STRÁNKACH ČI ŠÍRENÝCH ICH PROSTREDNÍCTVOM. POTVRDZUJETE, ŽE SPOLIEHANIE NA AKÝKOĽVEK TAKÝTO NÁZOR, RADU, PREHLÁSENIE, MEMORANDUM ALEBO INFORMÁCIU JE VÝHRADNE NA VAŠE RIZIKO. VŠETOK OBSAH JE POSKYTNUTÝ AKO STOJÍ A LEŽÍ A JE DOSTUPNÝ. SPOLOČNOSŤ ELECTROLUX SA VÝSLOVNE ZRIEKA AKÝCHKOĽVEK PREHLÁSENÍ ALEBO ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÝCH ČI IMPLIKOVANÝCH, VRÁTANE, NIE VŠAK VÝLUČNE, ZÁRUK TÝKAJÚCICH SA PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE NEJAKÝ KONKRÉTNY ÚČEL, V SÚLADE S AKÝMIKOĽVEK PREDPISMI ALEBO CHODU TÝCHTO STRÁNOK ČI ICH OBSAHU. SPOLOČNOSŤ ELECTROLUX NEČINÍ ŽIADNE ZÁRUKY ANI PREHLÁSENIA TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI TÝCHTO STRÁNOK. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE AKÉKOĽVEK ZASIELANÉ INFORMÁCIE MôŽU BYŤ ZADRŽANÉ. SPOLOČNOSŤ ELECTROLUX NEZARUČUJE, ŽE WEBOVÉ STRÁNKY ALEBO SERVERY, NA KTORÝCH TIETO STRÁNKY BEŽIA ČI ELEKTRONICKÉ ZDELENIA ZASIELANÉ SPOLOČNOSŤOU ELECTROLUX SÚ OPROSTENÉ OD VÍROV ALEBO AKÝCHKOĽVEK INÝCH ŠKODLIVÝCH PRVKOV. VŠETKY TAKÉ PREHLÁSENIA, ZÁRUKY A PODMIENKY SÚ VYLÚČENÉ, POKIAĽ NIE JE ICH VYLÚČENIE ZAKÁZANÉ ZÁKONOM.

Obmedzenie zodpovednosti

SPOLOČNOSŤ ELECTROLUX NENESIE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, REPRESÍVNE, ZVLÁŠTNE ALEBO VEDĽAJŠIE ŠKODY (VRÁTANE, NIE VŠAK VÝLUČNE, ŠKODY ZA NEVYDARENÝ OBCHOD, ZMLUVU, PRÍJEM, DÁTA, INFORMÁCIE ALEBO PRERUŠENIE OBCHODU) VZNIKNUTÉ ALEBO VYPLÝVAJÚCE Z POUŽITIA ALEBO V SÚVISLOSTI S POUŽITÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽITIA TÝCHTO STRÁNOK ALEBO OBSAHU, ČI VYPLÝVAJÚCE Z TEJTO ZMLUVY ALEBO V SÚVISLOSTI S ŇOU A TO I V PRÍPADOCH, KEĎ SPOLOČNOSŤ ELECTROLUX BOLA UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKEJTO ŠKODY. ĎALEJ VEDĽA PODMIENOK UVEDENÝCH V TEJTO ZMLUVE NENESIE SPOLOČNOSŤ ELECTROLUX V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK CHYBY, NEPRESNOSTI, OPOMENUTIA ALEBO INÉ VADY ALEBO NEAKTUÁLNOSŤ ČI NEAUTENTIČNOSŤ AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÍ NA TÝCHTO STRÁNKACH.

Povinnosť znížiť škody

Bez toho, aby tým bolo dotknuté obmedzenie zodpovednosti, ktoré je uvedené v tejto zmluve, zaväzujete sa učiniť všetky dostupné kroky na zmiernenie vašej škody vzniknutej v súvislosti s akýmkoľvek nárokom alebo žalobou (či už pre nedbalosť, porušenie zmluvy, či inak), ktorú prípadne proti spoločnosti ELECTROLUX vznesiete.

Oznámenie

Všetky odkazy na „písomne", „oznámenie" a „upozornenie" a všetky obdobné koncové vyjadrenia budú zahrňovať elektronické spôsoby komunikácie (napr. e-mail) za predpokladu, že strana spoliehajúca na dané zdelenie uchová prijateľný dôkaz o tom, že zdelenie bolo odoslané a obdržané.

Premlčanie a oddeliteľnosť

Akákoľvek žaloba, ktorú prípadne vznesiete v súvislosti s vaším používaním Stránok, musí byť podaná do jedného (1) roku od dátumu, kedy nárok alebo dôvod žaloby vznikne. Pokiaľ súd príslušnej jurisdikcie z akéhokoľvek dôvodu uzná akékoľvek ustanovenie Zmluvy alebo jej časť nevymáhateľnou, také ustanovenie bude vymáhateľné v maximálnom povolenom rozsahu pre dosiahnutie zámeru Zmluvy a zostávajúca časť tejto Zmluvy ostane aj naďalej plne platná a účinná.

Prístup z území a miest mimo Švédsko

Spoločnosť ELECTROLUX nečiní žiadne prehlásenie ohľadom toho, že materiály uvedené na týchto Stránkach sú vhodné alebo dostupné na používanie na iných miestach mimo švédska a prístup k nim z území, kde je ich obsah nezákonný, je zakázaný. Ak vstupujete na tieto Stránky z miest mimo Švédska, ste zodpovední za dodržiavanie všetkých miestnych zákonov.

Rozhodné právo

Vaše používanie týchto Stránok a tieto Podmienky používania sa riadia zákonmi Švédskeho kráľovstva a to bez toho, aby boli použiteľné ich ustanovenia medzinárodného práva súkromného.